Đại hội Đảng bộ Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ngày 30/6/2020, tại Bắc Giang, Đảng bộ Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, đồng chí Đào Ngọc Lợi, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Người có ng.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, viên chức, thương bệnh binh phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đã đề ra. Đảng ủy Trung tâm đã triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và đạt nhiều kết quả quan trọng; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành ý thức tự giác, thành việc làm thường xuyên của mỗi chi bộ và mỗi đảng viên; ng tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo chính trị trình Đại hội xác định rõ cần tiếp tục đổi mới, tạo được sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả trong ng tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị và thực hiện chế độ, chính sách, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thương bệnh binh, cán bộ, viên chức, người lao động. Trong ng tác xây dựng Đảng, tiếp tục tăng cường, phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ, xây dựng tập thể Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ, vai trò tiền phong gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; nâng cao hiệu quả ng tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; coi việc kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra; xử lý khịp thời những vấn đề phát sinh; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về ng tác dân vận,…

Xem thêm tin mới về  Xuất Khẩu Lao Động Rumani - Cơ Hội Nắm Chắc Trong Tầm Tay 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá cao báo cáo chính trị trình Đại hội, cho thấy ng tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Trung tâm đã có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Đó là những yếu tố quan trọng, tạo nên thành ng của nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Trung tâm cần bám sát tình hình thực tế của đơn vị để cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể quần chúng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Bộ giao mà ở đây là nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh. Về ng tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo ng tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của thương bệnh binh, cán bộ, viên chức; tổ chức triển khai tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt sâu sắc, đầy đủ, kịp thời các chủ chương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Đảng cấp trên; nghiên cứu đổi mới phương pháp quán triệt, học tập nghị quyết. Đồng thời, tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng ng tác kết nạp đảng viên; làm tốt ng tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; ng tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể,…

Xem thêm tin mới về  Bắc Giang nỗ lực giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tuất, Giám đốc Trung tâm đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trực tiếp là đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ và hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc, cầu thị các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để nhiệm kỳ tới Đảng bộ Trung tâm đạt được kết quả toàn diện hơn trên các mặt ng tác.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Với sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Tuất, Giám đốc Trung tâm giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Sáng giữ chức Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội