6 tháng đầu năm: Công tác phòng, chống ma túy, mại dâm có chuyển biến tốt

6 tháng đầu năm 2015, ng tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có nhiều chuyển biến tốt, ng tác ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện triển khai tích cực. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia đạt nhiều kết quả, nhất là chương trình điều trị Methadone và đổi mới ng tác cai nghiện.

TIN LIÊN QUAN

  • Kết quả 5 năm ng tác phòng, chống tệ nạn ma túy ở Lào Cai
  • Hà Nội: Đa dạng hóa các mô hình điều trị nghiện ma túy
  • Đừng miệt thị người nghiện đã chết
  • “Cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghiện ma túy”


Những đánh giá trên được nêu rõ trong ng văn số 5820⁄VPCP- KGVX ngày 24/7 của Văn phòng Chính phủ về ng tác phòng, chống ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.


Bên cạnh những mặt tích cực, ng tác này vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp. Người nghiện ma túy tổng hợp có xu hướng tăng; việc thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ đối với ng tác quản lý, cai nghiện cho người nghiện ma túy chưa được một số địa phương quan tâm chỉ đạo; chương trình mở rộng điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone còn chậm; kinh phí cho ng tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm từ nguồn ngân sách hạn chế, từ nguồn tài trợ bị cắt giảm; các bộ, ngành phối hợp còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; một số văn bản hướng dẫn của các bộ ban hành chậm.
 

Công tác phòng, chống ma túy, mại dâm có chuyển biến tốt
Công tác phòng, chống ma túy, mại dâm có chuyển biến tốt


Theo đó, 6 tháng cuối năm, các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

–    Tích cực thực hiện để hoàn thành Chương trình ng tác năm 2015 của Ủy ban Quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Đẩy mạnh ng tác tuyên truyền;

–    Đẩy nhanh việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014; Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015 số 51/NQ-CP ngày 2/7/2015; Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2187/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; ng văn số 2133/VPCP-KGVX ngày 30/3/2015 của Văn phòng Chính phủ.

–    Bộ LĐTBXH chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương khẩn trương “Chuyển đổi các Trung tâm cai nghiện” theo Nghị quyết số 98/NQ- CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ. Phối hợp với Bộ Y tế đưa Methadone vào các trung tâm cai nghiện để điều trị cho người nghiện ma túy. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định kinh phí từ chương trình mục tiêu cho ng tác cai nghiện giai đoạn 2016-2020. Khẩn trương trình Chính phủ Nghị định điều trị nghiện tự nguyện; phối hợp với Bộ Tư pháp kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng xử lý đối với người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (thay vì nghiện ma túy) để giải quyết tình hình sử dụng ma túy tổng hợp hiện nay.

–    Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về việc tổng kết ng tác năm 2015 và ng tác thi đua khen thưởng 5 năm (giai đoạn 2011 – 2015). Theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Xem thêm tin mới về  Xuất Khẩu Lao Động Cuba & Những Điều Bạn Cần Biết