Huyện Đình Lập: Nâng cao trách nhiệm thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo

17:32:45 20/11/2019

Đình Lập là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Lạng Sơn, có tổng diện tích tự nhiên là 118.956,5 ha, dân số hơn 29 nghìn người, địa hình chủ yếu là đồi núi; tốc độ phát triển kinh tế chậm nhất trong tỉnh, cơ sở hạ tầng còn thấp, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế; có 76,8% hộ dân sống ở khu vực nông thôn, thu nhập thấp, chủ yếu từ sản xuất nông - lâm nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Các ban, ngành kiểm tra công tác công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.


Theo kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, năm 2016, huyện Đình Lập có 2.460 hộ nghèo/6.842 hộ, chiếm 35,95%; năm 2017 có 2.061 hộ nghèo/6.999 hộ, chiếm 29,45%, giảm 6,5%. Xã khu vực II gồm 01 xã, có 07 thôn đặc biệt khó khăn, 230 hộ và 1.035 nhân khẩu; xã khu vực III gồm 09 xã, 4.385 hộ và 22.235 nhân khẩu; tỷ lệ hộ nghèo các xã (10 xã) có thôn đặc biệt khó khăn năm 2016 là 40,05%, năm 2017 là 33,15%.
Thời gian qua, huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo kịp thời theo văn bản hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Qua đó giúp người nghèo giảm bớt những khó khăn về nhà ở, giao thông đi lại, được tiếp cận, tập huấn chuyển giao khoa khọc kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, dạy nghề, tạo việc làm từ đó từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo.

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng tới hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo, huyện đã tổ chức tuyên truyền dưới hình thức lồng ghép, thông qua các cuộc họp khu dân cư... Thực hiện chính sách giảm nghèo, trong 2 năm (2017-2018), trên địa bàn huyện có 596 lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng, với doanh số 27.165 triệu đồng; 265 lượt hộ cận nghèo vay vốn, với doanh số 11.960 triệu đồng; 65 lượt hộ mới thoát nghèo vay vốn, với doanh số 3.020 triệu đồng. Số hộ nghèo dư nợ là 1.952 hộ, với số tiền 80.568 triệu đồng. Số vốn vay đã giúp cho các hộ đầu tư trồng rừng, chăn nuôi gia súc, phát triển trang trại, sản xuất kinh doanh nhỏ thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, hộ nghèo còn được quan tâm hỗ trợ về nhà ở, ổn định cuộc sống. Theo kết quả khảo sát hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, toàn huyện Đình Lập có 284 hộ nghèo thuộc diện hỗ trợ theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2017, tổng kinh phí thực hiện là 2.725 triệu đồng, trong đó kinh phí phân bổ trong năm 2017 là 2.700 triệu đồng, nguồn vốn thu hồi năm 2016 do phân bổ sai đối tượng thụ hưởng là 25 triệu đồng; năm 2018, kinh phí thực hiện 1.250 triệu đồng. Đến nay đã hỗ trợ được 159 hộ, mức hỗ trợ 25 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí thực hiện 3.975 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã hỗ trợ 04 hộ nghèo xây mới nhà ở, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí thực hiện 200 triệu đồng; Tỉnh đoàn Lạng Sơn phối hợp với Huyện đoàn Đình Lập hỗ trợ 01 nhà, với kinh phí 40 triệu đồng. Nhìn chung, chính sách hỗ trợ nhà ở được triển khai, thực hiện đã giúp  hộ nghèo xây được nhà ở ổn định, giảm bớt khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, sinh hoạt, thu nhập từng bước được nâng lên.

Chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số cũng được thực hiện theo đúng quy định. Huyện đã hỗ trợ miễn, giảm học phí cho 4.656 lượt học sinh; hỗ trợ chi phí học tập cho 7.792 lượt học sinh; cấp, tặng vở, đồ dùng học tập 2.741 lượt em; tiếp nhận, phân bổ 455.529 kg gạo cho 6.723 lượt học sinh. Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý giúp người nghèo hiểu nội dung quy định của pháp luật từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, biết đến các cơ quan thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.Với sự quan tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đình Lập đã giảm, đời sống người nghèo được nâng lên.


Trong công tác chăm sóc y tế, năm 2018, toàn huyện đã cấp 19.556 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng, trong đó hộ nghèo 7.361 thẻ, hộ cận nghèo 369 thẻ, người dân tộc thiều số 11.044 thẻ, người kinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 104 thẻ. Các đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế cũng đồng thời được tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh góp phần thực hiện mục tiêu xã hội hóa công tác y tế, nâng cao các hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khỏe.

Đối với thực hiện Chương trình 30a, trong giai đoạn 2016 - 2018, huyện Đình Lập đã thực hiện đầu tư 03 công trình, duy tu bảo dưỡng một số công trình trên địa bàn các xã. Chương trình 135 đã hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạnh hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn; đầu tư cơ sở hạ tầng và duy tu bảo dưỡng các công trình trường học, nước sinh hoạt, đập thủy lợi, ngầm, đường giao thông... Đồng thời triển khai các dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin đến các đối tượng thụ hưởng với hình thức đa dạng, phù hợp. Trong 2 năm (2017 - 2018), cơ quan chức năng thực hiện phát thanh được 190 chương trình do địa phương sản xuất, truyền hình được 50 chương trình với các nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước, tỉnh, huyện và các dự án chính sách hỗ trợ, đầu tư, cho vay... đến người dân thụ hưởng. Năm 2018, có 6.578/6.999 hộ dân trên địa bàn huyện được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kinh nghiệm sản xuất, tình hình phát triển kinh tế - xã hội; 5/12 cán bộ xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động; có 9 xã được trang bị phương tiện tác nghiệp truyền thông cổ động; có 4 xã có điểm thông tin tuyên truyền cổ động ngoài trời.

Với sự quan tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo huyện Đình Lập đã giảm, đời sống hộ nghèo được nâng lên. Năm 2017, tổng số hộ nghèo là 2.061/6.999 hộ, chiếm tỷ lệ 29,45% (giảm 6,5% so với năm 2016); hộ cận nghèo 1.181/6.999 hộ, tỷ lệ 16,87%. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo còn 24,45% (giảm 5% so với 2017). Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện góp phần nâng cao thu nhập các hộ gia đình, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng ổn định, người dân được hưởng lợi là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Có được kết quả trên, theo lãnh đạo huyện Đình Lập, công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp phát huy hiệu quả hoạt động, phân công thành viên phụ trách địa bàn các xã, thị trấn; kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2020 và hàng năm, đồng thời định hướng giảm nghèo đến các xã, thị trấn để thực hiện; các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng được đầu tư bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, các công trình hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của nhân dân. Đã có 3.153 hộ dân được hưởng lợi từ các công trình xây dựng trên địa bàn, trong đó có 1.121 hộ nghèo, 708 hộ cận nghèo.

Trong giai đoạn tới, huyện Đình Lập tập trung đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, thực hiện lồng ghép có hiệu quả Chương trình giảm nghèo và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đạt 5% trở lên, thực hiện giảm nghèo đối với xã điểm nông thôn mới đạt chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí nông thôn mới. Huyện sẽ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân nắm được chế độ, chính sách cho người nghèo; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công tác giảm nghèo. Đẩy mạnh các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội lồng ghép với các chương trình giảm nghèo, tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, hỗ trợ giáo dục, trợ giúp pháp lý cho các hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội. Tập trung các nguồn lực cho giảm nghèo, làm tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.


Nhật Minh/GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.