Cần thiết ban hành Kế hoạch quốc gia phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em

08:19:35 05/11/2019

Trước tình hình bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp, Chính phủ đã giao cho Bộ LĐTBXH chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em (tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ). 
Các em thiếu thi thi Rung chuông vàng với chủ đề nâng cao kỹ năng phòng chống bạo lực trẻ em. Ảnh minh họa. 
 
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ LĐTBXH đã ban hành Quyết định số 382/QĐ-LĐTBXH ngày 21/3/2019 về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Quyết định của Thủ tướng và đã có văn bản gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025. Trên cơ sở đó, Ban soạn thảo đã hoàn chỉnh Tờ trình, Quyết định, văn kiện Kế hoạch. 
 
Ngày 1/11 tại Hà Nội, Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) đã tổ chức Hội thảo Hướng dẫn thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1437/QĐ-TTg, Quyết định số 1438/QĐ-TTg, Quyết định số 588/QĐ-TTg; Tình hình bố trí nguồn lực và ngân sách làm công tác trẻ em; xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025. 
 
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, chúng ta cần quan tâm để khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản, đề án triển khai thực hiện thì cần có các nội dung hướng dẫn để triển khai thực hiện ở cơ sở, đặc biệt trong việc bố trí nguồn lực thực hiện. Trách nhiệm triển khai là từ chính chúng ta, ngành LĐTBXH cần chủ động tham mưu để các cơ quan TW và địa phương bố trí nguồn lực triển khai thực hiện, ngoài các phần do ngân sách Nhà nước hỗ trợ. 
 
Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch HĐQG phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giai đoạn 2020-2015 là nâng cao nhận thức, năng lực phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp các trường hợp, vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em của gia đình trẻ em, cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; Hình thành chuẩn mực xã hội và tập quán ứng xử đối với trẻ em nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ;Thúc đẩy hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em thông qua tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em; Tăng cường phối hợp liên ngành, liên cấp; Thực hiện có hiệu quả các giải pháp, hoạt động đột phá trong việc cung cấp dịch vụ, điều tra, xử lý kết hợp hỗ trợ nạn nhân trẻ em và đấu tranh phòng chống tội phạm bạo lực, xâm hại tình dục. 
 
 
Tranh vẽ của trẻ em, mong muốn được yêu thương thay vì bị bạo lực, xâm hại. Ảnh minh họa.
 
Nội dung kế hoạch gồm 6 dự án: 
 
Dự án 1: Truyền thông, vận động xã hội thay đổi nhận thức, tập quán ứng xử, chuẩn mực xã hội về bảo vệ trẻ em và nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em. 
 
Dự án 2: Phòng ngừa bạo lực học đường; Hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại trong các cơ sở giáo dục. 
 
Dự án 3: Cải thiện dịch vụ bảo vệ trẻ em và tăng cường phối hợp liên ngành trong hỗ trợ các trường hợp trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục. 
 
Dự án 4: Phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại trong ngành y tế. 
 
Dự án 5: tăng cường hệ thống điều tra thân thiện đối với trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. 
 
Dự án 6: Hình thành mạng lưới xã hội về bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 
 
Kế hoạch có 7 nhóm giải pháp chủ yếu, bao gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; Củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân lực bảo vệ trẻ em các cấp, đặc biệt là tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương; Đẩy mạnh hoạt động xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em; Cộng đồng, trường học an toàn, thân thiện với trẻ em;Lồng ghép các hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em với các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án có liên quan do các ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an chủ trì; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, xây dựng dữ liệu quốc gia về bảo vệ trẻ em, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và khung giá dịch vụ bảo vệ trẻ em; khuyến khích khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em trên cả các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp. 
 
Trong 2 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc có 4.912 trẻ em bị xâm hại, trong đó số trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm trên 80%. Vẫn còn những vụ việc bị phát hiện muộn, thiếu một số các chế tài để kết tội; bản thân trẻ em, người lớn thiếu kỹ năng phòng ngừa xâm hại bạo lực. Vẫn còn những khoảng trống trong vấn đề xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em trai.

Châu Anh/TC GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.