Điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

19:40:21 07/10/2019

Để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực của Bộ, ngày 01/10, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ký ban hành thông báo số: 4214/TB-LĐTBXH về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.Theo đó:
 
1. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực lao động ngoài nước; phụ trách Vụ Pháp chế, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Trung tâm Lao động ngoài nước.
 
2. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng giúp Bộ trưởng phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Ban quản lý Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”.
 
3. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác quản trị văn phòng; Phụ trách Văn phòng Bộ; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ; Chủ tịch hội đồng nâng lương, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của Bộ.
 
4. Thứ trưởng Lê Quân giúp Bộ trưởng chỉ đạo lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Phụ trách Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội.
 
5. Thứ trưởng Lê Văn Thanh giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: Việc làm, quan hệ lao động và tiền lương; Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững; Khối doanh nghiệp của Bộ và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ;
 
+ Phụ trách các đơn vị: Cục Việc làm (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); Cục Quản lý lao động và tiền lương (bao gồm đơn vị sự nghiệp thuộc Cục); Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Lao động Xã hội; Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Sona); Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco.
 
+ Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.
 
+ Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia.
Các nội dung phân công công tác khác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1633/QĐ-LĐ-TBXH ngày 16/10/2017 và Quyết định số 446/QĐ-LĐTBXH ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Theo Molisa


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.