Huyện Tràng Định: Tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững

15:55:09 20/10/2020

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, huy động các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo.Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, quan tâm thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phù hợp với phát triển sản xuất, ổn định kinh tế dân sinh, giảm nghèo bền vững, chuyển đổi cây trồng vật nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ban, ngành của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác giảm nghèo.

Trong năm 2020, ngân sách Trung ương bố trí 25.058 triệu đồng thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện, trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng 18.382 triệu đồng; Chương trình 135 hỗ trợ sản xuất xã ĐBKK 2.926 triệu đồng, thôn ĐBKK 850 triệu đồng; duy tu bảo dưỡng 1.384 triệu đồng; giám sát, đánh giá thực hiện chương trình 85 triệu đồng; nhân rộng mô hình giảm nghèo 1.151 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 135 là 280 triệu đồng. Huyện tiếp nhận và phân bổ 264.075 tấn gạo hỗ trợ cho 3.521 học sinh trong đối tượng thụ hưởng theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP. Hỗ trợ chi phí học tập cho 2.431 học sinh.

Song song với đó, huyện đã tổ chức khai giảng 01 lớp dạy nghề lao động nông thôn; ban hành Kế hoạch thực hiện hỗ trợ xóa nhà dột nát năm 2020 (hỗ trợ xây dựng 35 hộ nghèo đang ở nhà dột nát). Hiện nay đã vận động hỗ trợ được 07/35 hộ. Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm có 29 hộ nghèo vay vốn hỗ trợ nhà ở, mức vay 25 triệu đồng/hộ, tương ứng 725 triệu đồng. Tập trung triển khai đầy đủ 14 chương trình tín dụng ưu đãi, trong đó tổng số lượt hộ nghèo vay vốn là 72 hộ, tổng doanh số cho vay 5.879 triệu đồng; Tổng số lượt hộ cận nghèo vay vốn là 50 hộ, tổng doanh số cho vay 3.570 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình 135, huyện Tràng Định đã hỗ trợ đầu tư xây dựng mới 17 công trình giao thông, trong đó 10 công trình thuộc xã ĐBKK và 7 công trình thuộc thôn ĐBKK, duy tu bảo dưỡng công trình xuống cấp. Cùng với đó tập trung thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã hỗ trợ vốn 1.151 triệu đồng cho 03 dự án giảm nghèo, gồm Dự án chăn nuôi bò sinh sản xã Trung Thành, Dự án chăn nuôi dê xã Tân Yên, Dự án chăn nuôi trâu thương phẩm xã Tân Tiến.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020, với nguồn vốn tỉnh giao 3.151 triệu đồng, huyện đã phân bổ chi tiết cho các đối tượng thụ hưởng với tổng kinh phí 2.431 triệu đồng/1.065 hộ, trong đó: Kinh phí hỗ trợ đất sản xuất: 705,27 triệu đồng/66 hộ; Kinh phí hỗ trợ mua máy nông cụ 325 triệu đồng/65 hộ; Kinh phí hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 1.401 triệu đồng/934 hộ.
 Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo được triển khai thực hiện, góp phần giúp người nghèo an tâm đẩy mạnh sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.


Sở dĩ có được kết quả đáng ghi nhận là do công tác tham mưu, chỉ đạo của BCĐ giảm nghèo các cấp đã phát huy được vai trò tham mưu giúp UBND các cấp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp về chương trình giảm nghèo theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra và định hướng của Trung ương. Công tác tuyên truyền, vận  động đã được các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện, trong đó đã chú trọng đến việc nhân rộng, giới thiệu các cá nhân, tập thể, hộ gia đình tiêu biểu có ý chí vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ người nghèo được thực hiện tốt như: Cấp thẻ bảo hiểm y tế; chính sách hỗ trợ giáo dục; công tác cứu đói giáp hạt, góp phần giúp người nghèo an tâm đẩy mạnh sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Tràng Định cũng gặp một số khó khăn như: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến công tác triển khai, thực hiện; Công tác kiểm tra thực hiện chính sách chưa được thường xuyên; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo đã phân bổ kinh phí cho các xã để thực hiện, tuy nhiên việc lựa chọn xây dựng dự án còn chậm; Cán bộ thực hiện chính sách giảm nghèo ở xã còn kiêm nhiệm, chưa tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong thời gian tới, huyện tập trung thực hiện các giải pháp: Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chính sách giảm nghèo tại các xã. Đôn đốc, hướng dẫn các xã được thụ hưởng Chương trình 135 (Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo). Đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình mục tiêu giảm nghèo với Chương trình xây dựng nông thôn mới sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo bền vững. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được ngân sách Trung ương bố trí vốn. Tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.


Thanh Huyền/GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.