Hiệu quả từ Chương trình giảm nghèo bền vững ở huyện Chi Lăng

16:39:18 11/11/2019

Qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để phát huy kết quả đạt được, thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Kiểm tra điều tra, rà soát hộ nghèo trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Theo kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015, huyện Chi Lăng có 4.183 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 23,66%. Hộ hộ cận nghèo là 2.270 hộ, chiếm 12,84%. Trong đó có 06 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao từ 50% trở lên là Vân An 58,90%; Chiến Thắng 51,70%; Liên Sơn 65,29%; Lâm Sơn 51,91%; Hữu Kiên 65,01%; Bằng Hữu 50,90%. Hộ nghèo, cận nghèo tập trung ở các xã vùng cao, khu vực các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện chính sách giảm nghèo, UBND huyện Chi Lăng tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Chương trình số 04-CTr/HU ngày 04/10/2016 thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. UBND huyện đã ban hành kế hoạch về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Hàng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch kiểm tra, giám sát và điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện được thành lập và kiện toàn hàng năm. Đối với cấp xã, đã thành lập Ban giảm nghèo, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý các dự án thuộc Chương trình 135, giúp UBND các xã được giao làm chủ đầu tư triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án.

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về chính sách giảm nghèo, huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện, UBND các xã tổ chức tuyên truyền đầy đủ tinh thần nội dung các Dự án, các tiểu Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến các đối tượng, địa bàn thụ hưởng. Các cơ quan, phòng ban được giao nhiệm vụ thực hiện các chính sách giảm nghèo đã có trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền và triển khai chính sách.


Huyện Chi Lăng đặc biệt quan tâm hướng dẫn, tuyên truyền và triển khai chính sách giảm nghèo giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong năm 2019, huyện Chi Lăng được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương 4.173 triệu đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Huyện đã tổ chức cấp 850 thẻ BHYT cho người nghèo; cấp 576 thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo và 46.471 thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số. UBND huyện chỉ đạo các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Dân tộc, Bảo hiểm xã hội, UBND các xã, thị trấn phối hợp trong công tác cấp thẻ BHYT theo đúng quy định hiện hành. Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT thuận lợi. Hỗ trợ học sinh, sinh viên con hộ nghèo trong giáo dục - đào tạo, với tổng số 4.952 học sinh, kinh phí 2.023 triệu đồng. Ngoài ra, số học sinh được cấp gạo là 2.408 học sinh với 180.600 kg gạo. Đối với chính sách tín dụng ưu đãi, tổng dư nợ cho vay đối với hộ nghèo là 1.798 lượt hộ với kinh phí là 69.700 triệu đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2019, số hộ nghèo được vay vốn là 302 hộ với tổng kinh phí 14.500 triệu đồng. Thực hiện kế hoạch, hàng năm Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội của các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác cho vay, quản lý vốn vay đối với các hội viên, thành viên của tổ chức mình. Chính sách tín dụng ưu đãi đã hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để phát triển sản xuất nâng cao đời sống và tăng thu nhập cho hộ gia đình.

Trong năm 2019, huyện hỗ trợ cho vay vốn sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được 8 hộ với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vận động Quỹ ”Vì người nghèo” xây dựng 3 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng; vận động các cấp, các ngành phát huy tối đa các phong trào để giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo như: Hỗ trợ ngày công để làm nhà ở, phát triển sản xuất và đẩy mạnh công tác vận động, kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo từ đó tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có cuộc sống ổn định.

UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt việc rà soát các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm hỗ trợ kịp thời cho đối tượng với tổng số 583 hộ, 1.962 nhân khẩu, 29.430 kg gạo. Căn cứ vào Kế hoạch của UBND huyện và văn bản của Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện, đến nay có 21/21 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019. Trong đó có 11/21 xã, thị trấn lập danh sách giảm nghèo theo địa chỉ, còn lại 10/21 xã, thị trấn chưa lập được danh sách giảm nghèo năm 2019 theo địa chỉ. Các tổ chức hội, đoàn thể của xã, huyện đều xây dựng kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo địa chỉ, tạo điều kiện cho họ tự mình vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Thực hiện Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 cho các xã thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2019, đến nay các xã đang hoàn thiện hồ sơ dự án trình Phòng Nông nghiệp và PTNT thẩm định 15 dự án với kinh phí 2.421 triệu đồng. Các xã thực hiện dự án hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019 đang thực hiện 02 dự án tại xã Bằng Hữu và xã Chiến Thắng với kinh phí 900 triệu đồng. Đối với tiểu dự án duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng, hiện nay đang thực hiện duy tu, bảo dưỡng 4 công trình với tổng kinh phí 792 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện 20 cuộc giám sát, đánh giá chương trình với các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo tại các xã, thị trấn.

Có thể nói, thời gian qua, Chương trình MTQG giảm nghèo trên địa bàn huyện nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện được kiện toàn, đổi mới về phương thức lãnh đạo, điều tra, khảo sát hộ nghèo, cận nghèo; đề ra các giải pháp thực hiện chính sách hỗ trợ phù hợp với khả năng thực tế của địa phương, hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn để vươn lên thoát nghèo bền vững. Với mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 3% trở lên, đối với những xã có tỷ lệ nghèo cao từ 20% trở lên giảm tỷ lệ 4% trở lên. Hoàn thành 100% kế hoạch thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và có hiệu quả, huyện Chi Lăng tập trung thực hiện các giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác giảm nghèo, rà soát và phân công các tổ chức đoàn thể phụ trách giúp đỡ các hộ gia đình nghèo để họ vươn lên thoát nghèo bền vững; Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm duy trì và tạo sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về giảm nghèo để vươn lên thoát nghèo; Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, tổ chức tập huấn kiến thức chăn nuôi, phòng dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm phát triển sản xuất. Gắn công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã, thị trấn; Thực hiện lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo với các chương trình dạy nghề, tạo việc làm, phát triển nông lâm nghiệp, dịch vụ, giao thông, thủy lợi và các chương trình về y tế, chăm sóc trẻ em, giáo dục - đào tạo; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo, xã nghèo trên địa bàn huyện. Phối hợp cùng với các xã, thị trấn rà soát và nhập dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý chung trên địa bàn huyện; Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện với UBND các xã, thị trấn và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ kịp thời cho các hộ bị thiên tai, dịch bệnh hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo từ các nguyên nhân rủi ro.
 


Minh Nhật/GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.