Bắc Giang phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

17:43:06 29/11/2019

Ðề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, được coi là cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong công cuộc thúc đẩy bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Qua 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtĐề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030”, tỉnh Bắc Giang đã có những chuyển biến tích cực góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và của cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, từng bước giảm thiểu được tình trạng bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ.Những hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại tỉnh Bắc Giang

Để triển khai thực hiện Đề án một cách hiệu quả, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành: Kế hoạch số 3575/KH-UBND ngày 10/11/2016 về triển khai Đề án thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 2221/KH-UBND ngày 29/7/2016 về triển khai thực hiện Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 96-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới’’, Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 26/11/2018 về việc thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, Kế hoạch số 4196/KH-UBND ngày 30/11/2018 về việc thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày02/7/2018 của Thủ tướngChính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 trên địa bàn tỉnh...

Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bắc Giang hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai lồng ghép các nội dung trong Đề án và Kế hoạch của UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành, triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến 15/12 với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020; ban hành các văn bản về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường; tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo lực trẻ em, học sinh, sinh viên…

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác chính sách luật pháp, trong đó lồng ghép tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; văn bản chỉ đạo các cấp Hội toàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình…

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Chương trình phối hợp vì sự tiến bộ nữ thanh niên tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2017; các văn bản về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán người; tăng cường tổ chức các hoạt động phòng chống xâm hại tình dục trẻ em…

|
Tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới.


Những kết quả bước đầu đáng khích lệ

Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về chính sách pháp luật bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, nói chuyên chuyên đề, diễn đàn, truyên truyền trên báo, đài, truyền hình, tạp chí, tờ rơi, pano, băng zôn,…Trong hơn 3 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 70.352 cuộc tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, trong đó lồng ghép phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới đối với 4 triệu lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ; 3.093 cuộc trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật đối với 254.447 hội viên; 17 cuộc tuyên truyền, tập huấn, tọa đàm tìm hiểu pháp luật hình sự, phòng chống xâm hại tình dục phụ nữ - trẻ em, BHYT, BHXH, truyền thông phụ nữ với an toàn thực phẩm, với sự tham gia của hơn 2.000 người; Cấp, phát hàng chục nghìn cuốn sách, tài liệu về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thông tin phụ nữ; Đăng tải hơn 850 tin, bài, trang bị hơn 3.000 áp phích, gần 17.000 tờ rơi, hàng nghìn băng zôn tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; Thành lập 120 câu lạc bộ “Tình bạn”, CLB “Bạn gái”, CLB “Tiền hôn nhân’’; Thực hiện triển khai tốt chiến dịch truyền thông trong “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”,…

Để nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phòng ngừa, ứng phó bạo lực với phụ nữ, trẻ em thông qua các buổi truyền thông tại cơ sở và đăng tải các bài viết tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài các nội dung nêu trên; các ngành và các cơ quan đoàn thể đẩy mạnh hoạt động truyền thông về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; về việc phát hiện sớm, can thiệp và xử lý kịp thời các vụ bạo lực trên cơ sở giới; môi giới hôn nhân bất hợp pháp; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lạnh mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Kết quả các cơ quan đã phối hợp tổ chức 25 buổi khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho hơn 3.600 lượt phụ nữ; tổ chức 32 buổi tư vấn về mất cân bằng giới tính khi sinh, tham gia 15 buổi tư vấn, hòa giải mâu thuẫn gia đình; tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, giai đoạn 2019-2022.

Công tác đào tạo tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm. Trong giai đoạn 2016 – 2019, Sở Lao động- TB&XH tỉnh Bắc Giang đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho trên 2 nghìn cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã được phân công phụ trách công tác BĐG thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, cấp huyện, cấp xã, thôn trong toàn tỉnh về các nội dung, như: Những vấn đề cơ bản về giới, công tác BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, chu trình xuất hiện bạo lực giới trong gia đình; Bạo lực giới tại Việt Nam hiện nay, hướng dẫn lồng ghép giới trong xây dựng chính sách và các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, truyền thông trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Ngành giáo dục tổ chức bồi dưỡng năng lực tư vấn tâm lý đối với 554 giáo viên; Tập huấn dạy học tích cực, kỷ luật tích cực đối với 285 cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng), giáo viên cốt cán; Tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em cho cán bộ của 10/10 phòng Giáo dục và  Đào tạo, giáo viên cốt cán, giáo viên làm công tác đội của 100% trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trong toàn tỉnh…

Ngoài hoạt động nêu trên, tỉnh Bắc Giang đã triển khai thí điểm 02 mô hình hỗ trợ, can thiệp phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại xã Tam Dị, huyện Lục Nam.

Với mô hình Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh, trong năm 2019, tỉnh tập trung tập huấn cho cán bộ quản lý mô hình; tuyên truyền nâng cao kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho người dân.

Với mô hình CLB Hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài tại huyện Lục Nam, tiếp tục tuyên truyền nâng cao kiến thức, pháp luật cho người dân về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, hôn nhân có yếu tố nước ngoài, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới...

Nhìn vào những kết quả trong 03 năm Bắc Giang triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030, có thể thấy tỉnh Bắc Giang rất quan tâm tới công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, các cấp, các ngành đã thực sự vào cuộc và triển khai có hiệu quả Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Thanh Huyền/GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.