Huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn): Từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo theo hướng bền vững

16:44:21 18/11/2019

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thời điểm cuối năm 2018, số hộ nghèo trên địa bàn huyện Bắc Sơn là 2.748 hộ, chiếm tỷ lệ 16,42%, số hộ cận nghèo là 1.559 hộ, tỷ lệ 9,31%. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo, huyện Bắc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng Chương trình giảm nghèo gắn với các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đề ra mục tiêu và giải pháp thực hiện cho từng năm.Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định mục tiêu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 2-3%. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện hàng năm xác định mục tiêu giảm nghèo là một nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo hàng năm, đồng thời đã định hướng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cụ thể cho 20 xã, thị trấn, đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực đối với từng đơn vị để tổ chức thực hiện nhằm đạt được kế hoạch đã đề ra; kiện toàn lại Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn trong toàn huyện. Các thành viên Ban Chỉ đạo đều phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo, có trách nhiệm thuộc lĩnh vực phụ trách đảm nhiệm thực hiện các nội dung trong Chương trình giảm nghèo. Riêng trong năm 2019, huyện đã ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019, trong đó phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 3% trở lên, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 40%, bình quân giảm từ 4,5% trở lên.

Kiểm tra điều tra, rà soát hộ nghèo trên địa bàn huyện.


Thực hiện các chính sách giảm nghèo chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện Bắc Sơn đã cấp 45.679 thẻ BHYT cho các đối tượng là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay trực tiếp và cho vay ủy thác qua các tổ chức đoàn thể cho 55 lượt hộ nghèo, với tổng số vốn vay 2.807 triệu đồng, tổng số hộ dư nợ là 2.632 hộ, tổng số dư nợ 113.301 triệu đồng; cho vay 54 lượt hộ cận nghèo, với doanh số cho vay 2.485 triệu đồng; cho vay 48 lượt hộ mới thoát nghèo, với doanh số cho vay 2.230 triệu đồng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm xuất khẩu lao động cũng được quan tâm. Toàn huyện đã tạo việc làm mới cho khoảng 837 lao động, trong đó có 40 người nghèo. Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã tiếp tục huy động và tiếp nhận các nguồn lực để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo có nhà ở khó khăn không thể tự khắc phục được. Số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và Quỹ nhân đạo cấp huyện là 04 hộ, hiện nay đang tiến hành khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Thực hiện các chương trình dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, huyện Bắc Sơn được giao vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2019 là 19.578 triệu đồng, trong đó vốn phát triển cơ sở hạ tầng là 15.649 triệu đồng; vốn duy tu bảo dưỡng công trình 1.060 triệu đồng. Trên cơ sở đó, huyện đã xây dựng 30 công trình tại 9 xã ĐBKK, 5 xã an toàn khu và 01 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 01 xã khu vực II; Duy tu, sửa chữa mặt đường 02 công trình tại tuyến đường thôn Làng Gà – Pá Ó, thôn Làng Thẳm – Nà Kéo, xã Trấn Yên; tuyến đường thôn Tiến Sơn – Làng Lầu – Ao Nai, xã Nhất Tiến.

Đối với Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135, trong năm 2019, với tổng vốn giao thực hiện 2.859 triệu đồng cho 14 xã (06 xã ĐBKK và 8 xã an toàn khu) và 02 thôn đặc biệt khó khăn của 01 xã khu vực II. Trên cơ sở kết quả giao vốn, huyện hướng dẫn các xã tổ chức triển khai thực hiện các bước đảm bảo theo quy định. Thực hiện Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 821 hộ được hưởng chính sách hỗ trợ. Trên cơ sở quyết định phê duyệt về danh sách các hộ được hưởng chính sách và nhu cầu đề nghị hỗ trợ của các hộ, UBND các xã đang tiến hành xin phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đảm bảo quy trình thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện Dự án hỗ trợ truyền thông giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin, huyện Bắc Sơn tổ chức xây dựng và thực hiện các sản phẩm truyền thông về giảm nghèo, phát triển mạng lưới cán bộ truyền thông viên, báo cáo viên giảm nghèo các cấp. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cho nhân dân thông qua các hội nghị, cuộc họp, cấp xã, tại thôn bản, khu phố, các hội nghị tập huấn, hội nghị tuyên truyền lồng ghép của các tổ chức đoàn thể; triển khai đưa thông tin phát trên Đài truyền thanh, loa phát thanh, phát các tài liệu, tờ rơi, pano... Kết quả đã tổ chức trên 20 hội nghị tại các xã, thị trấn; các thôn bản, khu phố đều tổ chức tuyên truyền lồng ghép với các cuộc họp thôn bản, khu phố được trên 24 cuộc tại các thôn bản.

Với việc triển khai đồng bộ chính sách giảm nghèo, theo kết quả điều tra, rà soát cuối năm 2018, số hộ nghèo trên địa bàn huyện Bắc Sơn là 2.748 hộ, chiếm tỷ lệ 16,42%, số hộ cận nghèo là 1.559 hộ, tỷ lệ 9,31%. Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện giảm 495 hộ nghèo, với tỷ lệ giảm  3,10%  xuống còn 2.253 hộ, tỷ lệ 13,46%; số hộ cận nghèo giảm 164 hộ với tỷ lệ giảm 1,02%  xuống còn 1.395 hộ, tỷ lệ 8,33%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 41,04%. Các xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019 là Hưng Vũ, tỷ lệ lao động qua đào tạo 37,06%, tỷ lệ hộ nghèo 6,78%.

Với mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2019 từ 3%, huyện Bắc Sơn thực hiện các giải pháp: Tập trung nguồn vốn Trung ương, tỉnh để đầu tư cho các xã nghèo, các thôn nghèo, xã xây dựng nông thôn mới để cơ bản có đủ các công trình hạ tầng cơ sở như: thủy lợi nhỏ, điện sinh hoạt, phòng học mẫu giáo, phân trường tiểu học, đường dân sinh, nước sinh hoạt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ, xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng cho hộ nghèo, hướng dẫn cách làm ăn, xây dựng các mô hình tiên tiến để nhân rộng; tập trung đào tạo nghề cho người lao động, người nghèo; tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ giảm nghèo: như chính sách khuyến nông, khuyến lâm; dạy nghề; dự án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng; chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số; BHYT; nhà ở; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở về việc thực hiện các chính sách giảm nghèo; bồi dưỡng đào tạo, nghiệp vụ công tác rà soát hộ nghèo cho cán bộ làm công tác giảm nghèo tại cơ sở. Thực hiện các biện pháp trợ cấp xã hội đối với người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người già cô đơn, không nơi nương tựa; người tàn tật đặc biệt nặng không thể tự lao động được và không có người bảo trợ, trợ cấp đột xuất, giáp hạt do thiên tai, hỏa hoạn kịp thời, đúng đối tượng.


Nhật Minh/GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.