Huyện Tràng Định: Tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, huy động các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo.

 • Lạng Sơn: Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về giảm nghèo

  0

  Trong thời gian qua, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững nói chung và Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” nói riêng ở Lạng Sơn bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực. Người dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh có cơ hội tiếp cận nhanh hơn với các chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án khác trong công tác giảm nghèo.

 • Huyện Lộc Bình (Lạng Sơn): Chính sách giảm nghèo góp phần nâng cao đời sống người dân

  0

  Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai các chính sách, dự án giảm nghèo mang lại hiệu quả rõ rệt.

 • Hiệu quả Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo” ở Lạng Sơn

  0

  Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 được triển khai thực hiện ở tỉnh Lạng Sơn năm 2016. Đến nay, các mô hình phát triển kinh tế đã góp phần hỗ trợ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

 • Huyện Bình Gia: Nỗ lực giảm nghèo bền vững

  0

  Bình Gia là huyện nghèo, miền núi, vùng cao của tỉnh Lạng Sơn, dân số toàn huyện 53.744 người, số dân có khả năng tham gia hoạt động kinh tế hơn 32.572 người; lao động hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp chiếm 84% số người có khả năng lao động; công nghiệp, thương mại và dịch vụ chưa phát triển; hoạt động sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, mang tính tự cung tự cấp, thu nhập và đời sống của nhân dân còn thấp; trình độ dân trí, đời sống dân cư giữa các vùng không đồng đều; số hộ nghèo đầu giai đoạn 2016-2020 chiếm tỷ lệ 46,41%.

 • Huyện Đình Lập (Lạng Sơn): Chú trọng các biện pháp giảm nghèo nhanh và bền vững

  0

  Xác định việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn) đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, tạo điều kiện để người nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

 • Lạng Sơn: Nhiều hoạt động chung tay hỗ trợ người nghèo

  0

  Trong những năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động gây ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội, nhằm góp phần huy động các nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng chung tay chăm lo cho các hộ nghèo còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

 • Công tác giảm nghèo góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước

  0

  “Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước rất coi trọng công tác giảm nghèo, với mục tiêu xóa bỏ đói nghèo, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, gắn với đảm bảo các quyền của con người và phát triển toàn diện con người” - Bà Chu Thị Hạnh - Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo, Bộ LĐTBXH chia sẻ với phóng viên T/C Gia đình & Trẻ em.

 • Huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn): Nỗ lực giảm nghèo nhanh và bền vững

  0

  Theo kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) có 4.277 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 27,50%; 2.200 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 14.14%. Trong đó có 07 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao từ 50% trở lên; có 13 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% đến dưới 50% và 3 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 20%. Hộ nghèo, cận nghèo tập trung ở các xã vùng cao, biên giới, khu vực các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trang 1/11»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.