Sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy: Cần quan tâm xây dựng chương trình tổng thể về dự phòng và cai nghiện ma túy

Chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy (CNMT) luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đã đi vào cuộc sống và được đổi mới toàn diện từ nhận thức đến tổ chức triển khai, đa dạng hóa các mô hình. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thẳng thắn có những vấn đề còn bất cập trong một số văn bản pháp luật và khó khăn trong thực tiễn triển khai như tình hình người sử dụng ma túy vẫn diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số lượng, tính chất và mức độ; tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi và khó kiểm soát hơn. Vì vậy, cần có giải pháp, chương trình tổng thể nhằm khắc phục những nguyên nhân, tồn tại hạn chế nêu trên.

  • Một số quy định của Luật Phòng, chống ma túy không còn phù hợp thực tiễn

    0

    Trước tình hình tệ nạn ma túy có nhiều diễn biến phức tạp và những bất cập của Luật Phòng, chống ma túy (PCMT), năm 2008, Quốc hội ban hành Luật số 16/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCMT. Việc sửa đổi này là bước đầu cho quá trình thay đổi quan điểm lập pháp đối với vấn đề nghiện ma túy. Theo đó, các chính sách cơ bản đã được xác lập; các biện pháp và hình thức cai nghiện, can thiệp giảm hại, quản lý sau cai với từng nhóm đối tượng khác nhau đã mang lại kết quả tích cực, cơ bản đã khắc phục những hạn chế, bất cập, góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.