Lạng Sơn: Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ hộ nghèo

Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, công tác giảm nghèo của tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của người nghèo ngày càng được cải thiện. Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh còn 21.336 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,89% và 20.250 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 10,34%.

 • Huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn): Nỗ lực giảm nghèo nhanh và bền vững

  0

  Theo kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) có 4.277 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 27,50%; 2.200 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 14.14%. Trong đó có 07 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao từ 50% trở lên; có 13 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% đến dưới 50% và 3 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 20%. Hộ nghèo, cận nghèo tập trung ở các xã vùng cao, biên giới, khu vực các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 • Hiệu quả từ Chương trình giảm nghèo bền vững ở huyện Chi Lăng

  0

  Qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để phát huy kết quả đạt được, thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

 • Huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn): Từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo theo hướng bền vững

  0

  Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thời điểm cuối năm 2018, số hộ nghèo trên địa bàn huyện Bắc Sơn là 2.748 hộ, chiếm tỷ lệ 16,42%, số hộ cận nghèo là 1.559 hộ, tỷ lệ 9,31%. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo, huyện Bắc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng Chương trình giảm nghèo gắn với các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đề ra mục tiêu và giải pháp thực hiện cho từng năm.

 • Huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn: Khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện công tác giảm nghèo

  0

  Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, đơn vị, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Bình Gia đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.